Tuleohutuskoolitus

Meie poolt pakutavad koolitused ja teenused!

Tuli on tähtis teema. Tähelepanelikud kuulajad!

Tuleohutus-dokumentatsiooni koostamine:

  • evakuatsiooniplaanid,
  • tulekahju korral tegutsemise plaanid,
  • evakuatsiooniõppuse legendi koostamine,
  • evakuatsiooniõppuse läbiviimine,
  • evakuatsiooniõppuse kokkuvõte,
  • enesekontrolli deklaratsioonid
   • jne.
 • Kustutusharjutuse läbiviimine

Põleb, põleb...

...kustutatud!

Mis on tuli? Mis on tulekahju? Kuidas tulekahju kustutada? Mis vahenditega tulekahju kustutada? Kui kiiresti tuli levib? Millal on vaja inimesi evakueerida? Kuidas evakuatsiooni läbi viia? jne…

Hoolimatusest ja hooletusest alguse saanud tulekahjude koguarvult on Eesti euroopa maade kõrgemate hulgas. Tulekahjusid toimub palju, varalised kahjud on suured ning hukkunuid palju.

Kvaliteetselt ehitatud lao- ja bürookompleksides, samuti koolides on üldjoontes seis parem, kahjusid ning põlenguid on keskmisest vähem. Seal on enamasti tulekahju põhjuseks, kas inimeste hoolimatus/teadmatus, või siis tõsisem seadme rike. Õnneks inimfaktoriga seotud ohtusid annab minimeerida. Tõstes inimeste teadlikkust, rääkides neile paljuski lihtsatest, võib-olla ka igapäevastest asjadest.

Ettevõtte või asutuse kõik töötajad peavad oskama tegutseda hoones, kus nad töötavad juhul kui seal on juhtunud õnnetus või tekkinud tulekahju. Paraku ilma väljaõppeta ei pruugi inimene suuta iseennast ega teisi päästa. Ei osata tõkestada tule levikut ega teata käitumisjuhiseid. Tulekahjuõppusega saab ennetada selliseid tekkivaid olukordi.

Siseministri 1. septembri 2010.a määruse nr 43 järgi on objekti valdajatel kohustus tuleohutuskoolitust ja tulekahjukahjuõppust läbi viia vähemalt kord aastas.

Tuleohutuskoolituse ülesaanne on tagada Teie töötajatele teadmised ja oskused tegutsemiseks evakuatsiooni ja tulekahju korral. Anda vastavalt plaanile reaalsed oskused tegutsemiseks tulekahju korral  ja reaalsele tekkinud olukorrale. Tulekahjuõppusel peavad osalema kõik töötajad.

Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast:

 • Tuleohutusalane teadlikkus;
 • Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine;
 • Evakuatsiooni läbiviimine;
 • Praktiline tulekustutusharjutus.

Tuleohutusalane seadusandlus:

Päästeseadus

Tuleohutuse seadus

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded

Küttesüsteemi puhastamise nõuded

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded

Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta

Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Raudteetranspordi tuleohutusnõuded

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse